Internacjonalizacja

loga

Realizujemy projekt:

“Internacjonalizacja firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko na rynku brytyjskim”

POPW.01.02.00-20-0024/19

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020
osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Okres realizacji projektu: 01/01/2020 – 31/01/2021

Wartość projektu: 218 660,00 pln

Wkład Funduszy Europejskich: 160 055,00 pln

Cel: Celem projektu internacjonalizacji firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko jest dostarczenie usługi tworzenia bibliotek BIM na rynek brytyjski.

Planowany efekt: Po wejściu na wskazany rynek firma zostanie dostawcą usługi tworzenia bibliotek BIM i eksporterem na rynku brytyjskim.

Zapytanie Ofertowe

BIM PRODUCTION Norbert Lewko ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usług doradczych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, polegających na: opracowaniu planu szczegółowej kampanii promocyjnej firmy związanej z wejściem na nowe rynki zagraniczne; zakup usługi polegającej na wytworzeniu materiałów reklamowych i promocyjnych zgodnie z planem szczegółowej kampanii promocyjnej oraz zakup usługi przebudowy strony www zgodnie z wytycznymi planu szczegółowej kampanii promocyjnej (działania w ramach projektu “Internacjonalizacja firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko na rynku brytyjskim” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP.)

POPW.01.02.00-20-0024/19

Celem zamówienia jest:
Zakup usług doradczych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, polegających na:

 • opracowaniu planu szczegółowej kampanii promocyjnej firmy związanej z wejściem na nowe rynki zagraniczne
 • wytworzeniu materiałów reklamowych i promocyjnych zgodnie z planem szczegółowej kampanii promocyjnej
 • przebudowie strony www według wytycznych z planu szczegółowej kampanii promocyjnej.

Zapytania ofertowe prosimy składać pod adresem [email protected]

Szczegółowe informacje oraz dokumenty według których prosimy o przygotowanie oferty, znajdą Państwo w załącznikach:

UWAGA: Ostateczny termin składania ofert upływa 09/03/2020 o godz. 12:00.

Zapytanie Ofertowe

BIM PRODUCTION Norbert Lewko ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usługi doradczej związanej z wyszukiwaniem, selekcją, nawiązaniem kontaktów z kontrahentami zagranicznymi na rynku brytyjskim związanej z wejściem na nowe rynki zagraniczne firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko; (w ramach projektu „Internacjonalizacja firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko na rynku brytyjskim” nr POPW.01.02.00-20-0024/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

POPW.01.02.00-20-0024/19

Celem zamówienia jest:
Zakup usługi doradczej polegającej na dostarczeniu listy potencjalnych partnerów handlowych wraz z danymi kontaktowymi oraz wstępne nawiązanie kontaktów z firmami z uzyskanej listy.

Szczegółowy zakres planowanych usług wskazany jest poniżej:

 • Usługa dotyczy wyszukiwania potencjalnych kontrahentów na internacjonalizowany produkt na rynku brytyjskim
 • Wyszukiwanie i selekcja potencjalnych kontrahentów na rynku brytyjskim – przygotowanie długiej listy potencjalnych partnerów handlowych na rynku brytyjskim, których profil będzie zgodny z określonymi przez Zamawiającego grupami klientów docelowych (Załącznik nr 4) – minimum 50 podmiotów wraz z danymi kontaktowymi
 • Wyselekcjonowanie grupy najbardziej perspektywicznych partnerów działających na rynku brytyjskim – wyselekcjonowana krótki lista potencjalnych partnerów handlowych dla rynku brytyjskiego, składająca się z minimum 10 podmiotów wraz z danymi kontaktowymi
 • Wsparcie w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami oraz w rozeznaniu i spełnieniu ich ewentualnych wymagań warunkujących rozpoczęcie współpracy, poprzez kontakt różnymi kanałami komunikacji (telefoniczny/e-mailowy) do firm z długiej listy w celu doprowadzenia do etapu negocjacji handlowej z Zamawiającym – przedstawienie propozycji minimum 3 podmiotów gotowych do negocjacji handlowych 
 • Opracowanie dokumentów końcowych: długiej listy minimum 50 podmiotów wraz z danymi kontaktowymi; wyselekcjonowanej listy minimum 10 firm wraz z danymi kontaktowymi; raportów z przeprowadzonej komunikacji z potencjalnymi partnerami w postaci korespondencji mailowej lub notatki z rozmowy telefonicznej wraz z danymi osoby z którą rozmowa była prowadzona oraz dokument potwierdzający gotowość nawiązania negocjacji handlowych z Zamawiającym przez minimum 3 podmioty działające na rynku brytyjskim 
 • Dokumentacja powstała w wyniku realizacji usługi doradczej powinna uwzględniać wymogi dotyczące informowania Zamawiającego o dofinasowaniu projektu ze środków Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt i zgłaszania poprawek na każdym etapie realizacji usługi doradczej. Zmiany nie mogą dotyczyć zakresu projektu/ilości kontaktów.
 • W ramach przedmiotowej usługi doradczej zostanie opracowany:
  – kompleksowy Raport z usługi doradczej w zakresie wyszukania, selekcji i nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami na rynku brytyjskim (dokument w wersji pisemnej i elektronicznej
 • Weryfikacja kontaktów różnymi kanałami komunikacji powinna  być prowadzona w języku angielskim.

Zapytania ofertowe prosimy składać pod adresem [email protected]

Szczegółowe informacje oraz dokumenty według których prosimy o przygotowanie oferty, znajdą Państwo w załącznikach:

UWAGA: Ostateczny termin składania ofert upływa 01 grudnia 2020 o godz. 16:00.